Приложения съгласно чл.116 от закона за туризма

Справка чл.116 ал.3 можете да изтеглите ТУК 16 КВ

Регистър чл.116 ал.2 за office 2007 можете да изтеглите ТУК 19 КВ

Регистър чл.116 ал.2 за office 2010 межете да изтеглите ТУК 26 КВ

Попълнете анкета за изготвяне на Общински план за развитие на Община Белоградчик за периода 2014-2020 г.

АНКЕТА БИЗНЕС                                        АНКЕТА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО                               АНКЕТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Програма

 gerbobel

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

2012 – 2013 г.

  

Настоящата Общинска програма за превенция е изцяло съобразена и базирана на Националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни, както и на Конвенцията на ООН за правата на детето (1989).

Общинската програма се създава с грижа за децата, за техните семейства и за обществото като цяло.

  

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА

 

Противодействието на детското асоциално поведение и мерките, които са алтернатива на наказанието по отношение на децата-правонарушители, са регламентирани със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон са уредени дейността и функциите на системата за превенция и противодействие.

Законът за закрила на детето урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето в съответствие с Конвенцията на ООН за закрила на детето, като гарантира правната защита на детето в производствата пред всички видове държавни институции. Законът създава някои напълно нови за българската правна система институти като полицейската закрила и приемните семейства. Той определя структурата и дейността на органите по закрила на детето на централно и местно ниво.

Към основните закони съществува и поредица от подзаконови нормативни актове-правилници, наредби и инструкции, регламентиращи детайлно отделни проблеми или уреждащи функциите и правомощията на различните органи и институции, работещи по проблемите на детската престъпност и асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни.

  

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

 

Българското законодателство не урежда изрично специализация на магистрати по дела за престъпления извършени от непълнолетни.

Съгласно Закона за БППМН системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение включва: Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет (ЦКБППМН към МС), местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в общините и районите, обществени възпитатели и социални работници, детски педагогически стаи (ДПС) и домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) към МВР, социално-педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища-интернати (ВУИ) към МОМН, приюти за безнадзорни деца.

По Закона за закрила на детето е създадена Държавна агенция за закрила на детето към Министерски съвет, която е специализиран орган за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето. Към Държавната агенция за закрила на детето се изгражда Национален съвет за закрила на детето с консултативни функции. Съгласно закона специализирани органи за провеждане политиката за закрила на детето в общините са общинските служби за социално подпомагане, към които се обособяват Отдели „Закрила на детето”.

  

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

 

Общинската програма, при зачитане правата на детето, включва следните основни принципи:

 

1. Системата за противодействие на детското асоциално поведение следва да бъде разглеждана като част от процесите на развитие в страната, респективно в общината, в рамките на хуманното отношение към малолетните и непълнолетните, като по такъв начин се подпомага както защитата на малолетните и непълнолетните, така и опазването на обществения ред.

2. Мобилизация на всички възможни ресурси, включително семейството, училището, институциите, доброволци и други обществени структури, с оглед намаляване на нуждата от намеса на закона.

3. Право на всяко дете, заподозряно, обвинено или признато, че е извършило правонарушение, е да бъде третирано по начин, съвместим с чувството му за собствено достойнство, с цел да се постигне уважение от страна на детето към основните човешки права и свободи на другите членове на обществото, като се вземат предвид възрастта му, необходимостта да се подпомага неговата реинтеграция и приемането от него на конструктивна роля в обществото.

4. Правораздавателната дейност по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/ да постига целите на генералната превенция за преодоляване на негативното отношение към правните и обществени норми.

5.    Общинската система за противодействие на детското асоциално поведение да стане гарант за безрезервно прилагане на правомощията на съда, прокуратурата и полицията, които да отклоняват случаите на правонарушение, извършени от непълнолетни лица и да ги насочват за решаване от извънсъдебен орган.

6. При извършване на правонарушение от страна на детето трябва да се положат максимални усилия за справяне с проблема в семейната и обичайната социална среда.

7.  Системата за противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните трябва да се основава на наличието на обучен и квалифициран персонал.

8. За успешната превенция на правонарушенията на непълнолетните са необходими усилия от страна на цялото общество. Доброто физическо и психическо състояние на младите хора от ранното им детство трябва да бъде фокус на всяка превантивна програма.
          9. За превенция на правонарушенията и социалните патологии при малолетните и непълнолетните трябва да се развиват програми на обществена основа.

 

Настоящата общинска програма за детското асоциално поведение се основава на най-добрия интерес на детето, като се отчита не само зачитане правата на детето, но също така и отговорността, за извършеното деяние. Конвенцията на ООН за правата на детето, както и други международни инструменти, изискват от държавата и местните власти да осигурят необходимата подкрепа на семействата, за да могат родителите да изпълняват родителските си задължения. Общинската програма отчита необходимостта с малолетните и непълнолетните, които са извършили правонарушение или за които съществува опасност да извършат такова, да се работи в тяхната семейна и социална среда. Програмата оценява необходимостта от наблюдение и оценка на реформите в системата за превенция и противодействие на младежката престъпност.

     

РИСКОВИ ФАКТОРИ

 

Социалната и икономическа ситуация в България, както и в нашата община, поставя много деца и семейства в риск от извършване на противообществени прояви и престъпления. Криминогенните фактори, които обуславят асоциалното поведение са:

1. Проблеми, свързани с безработицата и ниския жизнен стандарт;

2. Деформации в ценностната система и негативно отношение към правните и обществените норми;

3. Липсата на възможности и нежеланието за запълване на свободното време на децата със смислени, полезни и необходими за развитието им дейности - спорт, творчество, изкуство;

4. Психо-травмиращите отношения в семейството и микросоциалната среда, педагогическата занемареност, престъпната безотговорност и безнаказаност на някои родители;

5. Личностни особености, социално-психични деформации, ценностни дефицити и недостатъчен самоконтрол при проблемните деца;

6. Необхващане и отпадане от училище на подлежащите на задължително образование малолетни и непълнолетни.

 

Общинската програма е насочена към превенция и противодействие на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Белоградчик, чрез превантивни мерки, с цел да бъде преодоляно отрицателното влияние на неблагоприятната семейна, социална и икономическа ситуация, в която децата се намират. За превенцията следва да се окаже съдействие от различните институции в града, имащи отношение към развитието на малолетните и непълнолетните.

      

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Междуинституционалното сътрудничество има за цел различните участници в общото действие да работят съвместно и взаимно да се подкрепят и допълват. Различните равнища на партньорство се определят от специфичната задача на всяка една институция, нейните приоритети, цели и конкретни задачи. Основните причини за насилието в училище частично са свързани с външни фактори, като всяко действие, включително превантивното, обединява не само различните елементи на образователната система, но също така всички действащи лица в рамките на местната общност.

Оттук развиването на партньорство е условие за ефикасността на превенцията в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Антисоциалното поведение има огромна социална цена. То изисква превантивните действия да бъдат предприемани така, че съществено да ограничават неговата честота.

Принципът на партньорството, макар и да не налага по необходимост мобилизирането на властовите ресурси и специфичните правила, които са приложими за всяка една от страните, изисква преодоляване на обособеността и установяване на междудисциплинарни връзки сред засегнатите страни и институции.

Най-общо казано, концепцията за партньорството в превенцията на антисоциалното поведение е ключов елемент на всякаква активност. Следователно, изграждането на партньорства е принос към хармоничното функциониране на всички институции.

    

ПАРТНЬОРИТЕ

 

 • Непрекъснати съвместни действия и партнъорство с Отдел „Закрила на детето” и Детска педагогическа стая.

 • Училищната общност във всичките й форми, особено Училищните комисии за БППМН и Педагогическите съвети, административните и управленските структури, социалните и медицинските сектори. Особено внимание трябва да бъде отделено на ролята на учениците, дори и на най-малките, както и на техните родители и представители.

 • Местните и регионалните власти и техните различни специализирани институции, особено онези, които извършват превантивни дейности в по-общ план, социалните звена, полицията, учрежденията за регионално планиране и културна дейност.

 • Всичките младежки организации – формални и неформални.

 • Представителите на гражданското общество, особено неправителствените организации, включени в културна дейности, неформално образование или превенция на насилието с акцент върху превенцията сред някои групи или райони, както и религиозните общности.

 • Социалните, икономическите и политическите общности като цяло.

 • Местните и регионалните медии.

    

НАСОКИ

 

Би следвало да бъде даден приоритет на превенцията и на системите за ранно сигнализиране, които позволяват предприемането на бързи мерки при по-малки инциденти и напрежения, които иначе биха генерирали в сериозни конфликти.

Превантивните програми трябва да бъдат насочени към:

 • Въздействие в много млада възраст. Повечето съвременни мерки са съсредоточени в средното образование. Превенцията означава да се действа още преди това – още преди началното училище. Трябва да се осъществява непрекъснат диалог с учениците, да ги успокояваме и анализираме проблемите им. Това би следвало да започне още в детската градина, т.е. преди началното училище. Децата би следвало да научат как да обсъждат всички потенциални съставки на насилието на много ранен етап от развитието си.

 • Създаване на хетерогенна среда. Вместо да се опитваме да създадем единен праг за всички, би трябвало да отчитаме културните, езиковите, социалните и икономическите различия между учениците с оглед да улесним изработването на многостранни идентичности.

Нужни са образователни подходи, насочени към еманципирането на учениците. Осъзнаването на различията би ни позволило да избегнем общата рамка, както и чувството за принадлежност, което е наложено, а не избрано по свободен начин.

 • Съществено за ранно-превантивна работа е системната взаимна информираност между институциите при най-малките инциденти и напрежения, които в бъдеще могат да ескалират в сериозни конфликти.

 • Подобряване на физическата и човешката среда и организирането на съвместни инициативи с всички заинтересовани, както в рамките на училището, така и извън него. Усилията за подобряване на училищната физическа среда следва да бъдат сериозно подкрепяни от местната общност, включително и бизнес структури.

 • Справяне с по-ограничени нарушения на реда. Не би следвало да изчакваме дотогава, докато инцидентите станат сериозни. Така например, би следвало да се реагира своевременно и да се полагат последователни усилия при отсъствие от учебни занимания.

 • При появата на насилствени инциденти мерките следва да бъдат бързи и адекватни с оглед изясняването на причините за тях и намирането на решения.

- приоритетно се развиват услуги за психологическо и социално консултиране на жертвите, включване в класове или курсове за реинтегриране в образователната система.                        

- се стимулира от Община Белоградчик развиването на услуги в подкрепа на семейството, с цел превенция на насилието като: семейно консултиране, обучение за родители.

Тази програма визира не само училищното антисоциално поведение, но и насилието от и върху малолетните и непълнолетните. Освен това, тя дава насоки за решения на проблеми, свързани със социалната изолация, културните различия, ролята на медиите и трафика на хора.

   

ЦЕЛИ

 

В съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето, включващ както правата, така и отговорностите на децата, главната цел на Общинската стратегия е намаляване на противообществените и асоциални прояви на малолетните и непълнолетните и създаването на превантивна среда, способстваща за това.

Програмата си поставя за цел осигуряване на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата в община Белоградчик като условие за свободното им и пълноценно личностно развитие. Ограничаване на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните, употребата на алкохол и наркотици, борба срещу тютюнопушенето и разпространението на ХИВ и СПИН, предотвратяване на насилието, агресията и престъпленията, запазване живота и здравето на децата, чрез ефективни и своевременни мерки и действия и повишаване съпричастността на ангажираните органи, институции и обществото като цяло:

- Ангажиране на обществената среда - семейството, училищната общност държавните органи и структурите на гражданското общество по превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и подобряване на вторичната превенция на Местната и Училищните комисии за БППМН.

- Повишаване осведомеността и активността на обществото в борбата срещу тютюнопушенето и употребата на алкохол от децата, чрез разширяване на възпитателната и подобряване на контролната дейност с цел тяхното ограничаване и създаване на обществена непримиримост към тези явления.

- Събиране, анализ и обобщаване на информация за употребата на наркотици и специфичните групи в риск от заразяване от ХИВ и СПИН.  

- Отделяне на особено внимание на възпитанието на децата в семейството и училището за ограничаване на насилието и агресията в техния живот, предотвратяване на тяхната сексуалната и трудова експлоатация, както и пътнотранспортни произшествия с тях.

   

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА НА ПРОГРАМАТА

 

Като представител на Общинска администрация Белоградчик, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е главният отговорен орган за постигането на поставените цели и извършването на основните дейности по тях. При изпълнението им Местната комисия ще търси адекватното съдействие от посочените по-горе партнъори. Характерът на предвидените инициативи и мероприятия е периодичен като повтаряемост и постоянен за целия определен период на Общинската програма.

 

 Превенция  на  противообществените  прояви

 

1. Двудневен, ежеседмичен  и напълно безплатен прием в Консултативния кабинет,  към  Местната  комисия  за  БППМН  в общината,  на  деца и  родители за извършване на корекционно-възпитателни насоки и помощ във всяко едно отношение по развитието и образованието на децата.

2. Организиране  на  срещи - разговори,  лекции, беседи  и презентации с  учениците  от трите  училища на територията на Общината за  запознаване  с  наказателната отговорност  на  малолетните  и непълнолетните при  извършване  на  асоциални  прояви, а също и за предотвратяването на такива.

3. Съдействие на училищните ръководства, Училищните комисии за БППМН и Педагогическите съвети в работата с отпадналите и необхванатите ученици, чрез различните форми за интегриране на децата в училищната среда и работа с техните родители.

4. Усъвършенстване системата за работа и контрол на Училищните комисии за БППМН и обществените възпитатели, чрез изискване за предоставяне на отчети за дейността на същите.

 

Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол

 

5. Организиране и провеждане на конкурс за рисунка и художествена творба в две възрастови групи /до 14 и до 18г./ на теми, свързани с борбата срещу тютюнопушенето, употребата на алкохол и насилието в училище.

6. Провеждане на информационни кампании, беседи и презентации, разпространяване на брошури сред учениците и родителите за вредата от употребата на алкохол и тютюнопушене.

7. Засилване контрола на питейните заведения, търговски обекти и обществени места да не се допуска употреба на алкохол, цигари и наркотици от деца по Закона за закрила на детето и Закона за здравето, със съдействието на Общинската Комисия за детето.

 

Превенция на наркомании, ХИВ И СПИН

 

8. Периодична лектория, беседи и презентации с учениците от общообразователните училища в общината. Разработване, издаване и разпространение  на информационни и нагледни материали.

9. Идентифициране на различните видове рискови групи от подрастващите, склонни към употребата на наркотици и заразяване от ХИВ и СПИН и предприемане конкретни действия за превенция.

10. Организиране на  разговори, здравни беседи, родителски срещи, анкети и др. сред обществеността по тези въпроси и провеждане на конкретна разяснителна работа със застрашените от тези пороци млади хора и техните родители.

 

Превенция на насилието и опазване живота на децата

 

11. В началото на всяка учебна година да се разработват и провеждат анкети сред учениците от V и ІХ клас на общинските учебни заведения за насилието и агресията в училище и на улицата и след обобщаване се организират родителски срещи за запознаване с резултатите.

12. Организиране и провеждане на различни мероприятия и инициативи за утвърждаване на човешките добродетели, като активно се включат в тях и различните органи на ученическо самоуправление в училищата.

13. Повишаване информираността и нетърпимостта на обществото към проявите на непристойно поведение, насилие и агресия от деца в училище, на улицата и на обществени места, чрез информационни кампании за превенция и използване на средствата за масова информация.

14.  Запознаване на родителската и учителската общност с новите явления и опасности пред децата - трафик на деца и хора, злоупотреба в Интернет пространството, чрез различни лекции, беседи, разговори, родителски срещи.

15. Повишаване на знанията, транспортната култура и поведение на децата чрез организиране на състезания, викторини, конкурси, изложби и забавни игри, свързани с прилагането на правилата за безопасност на движението. Тези мероприятия ще имат и за цел да убедят децата колко е важен спорта и здравословния начин на живот, как правилно и отговорно да запълват свободното си време.

    

В заключение:

 

Настоящата програма се приема на основание Закона за борба срещу противообществените прояви на  малолетните и непълнолетните (чл.10, ал.1, б.”м” в изпълнение на чл.8, ал.1) и  Закона за закрила на детето, както и в изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение  и престъпленията на малолетни и непълнолетни, приета с решение №17 на Министерски съвет от 13 януари 2003г.

 

За осигуряване изпълнението на Програмата всяка година от заложения период Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще се съобразява с размера на средствата, предвидени за нея от общинския бюджет.

   

Програмата е приета с Решение №107, взето с Протокол №8/20.03.2012г.